Alphen aan den Rijn

Website: http://www.heldenvandenatuur.nl/
Trekker: Anke van der Leek-Krieger
email: AKrieger(at)alphenaandenrijn.nl

“Alpha Rangers als stimulans voor kinderen om de natuur in te gaan, en een natuureiland als stapsteen naar het buitengebied Zegersplas Noord”

Groen doet goed Alphen aan den Rijn laat kinderen – tussen 4 en 12 jaar – en hun opvoeders de buitengebieden van Alphen aan den Rijn ontdekken. In de afgelopen periode zijn alle activiteiten gevallen binnen een thema: “50 dingen die je moet doen voor je 12de” . Dit wordt o.a. gestimuleerd door de Alpha Rangers App, die kinderen motiveert om in de natuur op onderzoek uit te gaan. Op het moment blijkt dat in Alphen aan den Rijn de buitengebieden nog moeizaam bereikt worden. Het streven is dat in de komende periode een natuureiland de stapsteen gaan worden naar het buitengebied Zegersplas Noord. Zowel het programma Alpha Rangers als het programma natuureiland Pampus blijven tegelijkertijd actief.

Doelstellingen van de projecten

Alpha Rangers: Vanuit het thema “50 dingen die je moet doen voor je 12 de “, is een drietal kernpunten opgesteld:
– Het eerste kernpunt is de realisatie van een les kist over de 50 dingen die je gedaan moet hebben in Alphen aan den  Rijn voor je 12de . Deze leskist is inmiddels ontwikkeld en voor alle scholen beschikbaar.
– Het tweede kernpunt vormt de organisatie van groenexcursies naar een van de vele buitengebieden in de buurt. Alle basisschoolklassen krijgen op deze manier de mogelijkheid om een dagdeel eropuit te gaan.
– Het derde kernpunt is de ontwikkeling van een game: AlphaRangers op basis van de 50-dingenlijst. Deze game is ontwikkeld voor iOS en Android, en is geschikt voor kinderen van 8-12 jaar. Door het spelen van deze innovatieve game voeren kinderen allerlei opdrachten uit in de natuur.

Pampus: Het natuureiland wordt omgevormd tot speeleiland. Daarnaast krijgt het de functie tot een ontmoetingsplek voor de kinderen en de bewoners van de omringende wijken. Het wordt een plek waar de mensen zich kunnen verbinden met de natuur en waar zij zich kunnen ontspannen. Ook scholen in de buurt zullen gebruik maken van het natuureiland in hun lesmodules.
– Het eiland zal een belangrijke rol gaan spelen in de natuureducatie voor de nieuwe bewoners van de wijk, waardoor kinderen uit deze buurten een unieke natuurlijke speelmogelijkheid krijgen dichtbij hun eigen huis.
– Het natuureiland is een ontmoetingsplek. Mensen kunnen daar gedurende het eerste jaar maandelijks een workshop volgen om met elkaar en samen met hun kinderen aan de slag te gaan om het geleerde in praktijk te brengen.
– Streven is dat gemiddeld 20 kinderen per dag gedurende 365 dagen per jaar hier zullen spelen – met een correctie van 75% i.v.m. weersomstandigheden.

Proces

Alpha Rangers: Goede informatievoorziening  is volgens Groen doet goed Alphen aan den Rijn essentieel voor het succes van het project. Om dit mogelijk te maken wordt ingezet op communicatie via alle mogelijke kanalen. Er is een eigen website gemaakt waarop alle informatie over het project is te vinden. Dit is http://www.heldenvandenatuur.nl . Op deze website wordt ook een digitale ‘Kids in het Groen Agenda’ opgenomen. Met de ‘Kids in het Groen Agenda’ weten kinderen en hun ouders welke leuke activiteiten er in de buitengebieden te doen zijn. Scholen zijn enthousiast over het programma en voor het nieuwe schooljaar 2016/2017 wordt ook al een flink aantal excursies geboekt.

Pampus: Op het eiland zullen informatieborden aangebracht worden met verwijzingen naar het buitengebied Zegerplas Noord, en het bezoekerscentrum De Veenweiden. Maar ook het opleiden van natuurouders in het buitengebied zorgt ervoor dat meer kinderen het buitengebied zullen opzoeken. De kennis die de natuurouders opdoen zullen zij mee terug nemen naar de scholen en het natuureiland. Bij IVN worden ook veel jeugdactiviteiten georganiseerd die in de communicatie naar de buurtgenoten ook onder aandacht kunnen worden gebracht. Ook via de school willen we de loop naar de buitengebieden stimuleren door buitenactiviteiten op Zegerplas Noord te organiseren.

Resultaten

Alpha Rangers:
1. Kernpunten vanuit het thema ’50 dingen die je moet doen voor je 12de ‘ uitwerken en uitvoeren.

2. Opzetten van een goede informatievoorziening om zo het project Groen doet Goed Alphen aan den Rijn tot een succes te kunnen maken.
3. 75% van de basisscholen in Alphen aan den Rijn hebben les gehad over de 50 dingen lijst.
4. Aan het eind van het project hebben ruim 7.500 kinderen een groenexcursie gevolgd.
5. 5.000 kinderen zijn in het buitengebied aan de slag gegaan met de game.

Pampus:
1. Kinderen creëren het ontwerp voor het speeleiland.
2. Minimaal 10 nieuwe vrijwilligers worden geworven en opgeleid worden.
3. Er worden minimaal 12 workshops georganiseerd op natuurgebied en natuurbeheer.
4. Er wordt met 1 school uit het middelbaar onderwijs samenwerking gezocht en minimaal 1 klas zal maatschappelijke stages uitvoeren met betrekking tot het natuureiland.
5. Er zal op minimaal 1 school in het basisonderwijs door natuurouders natuur educatie verzorgd gaan worden.
6. Er worden minimaal 4 openbare dagen met activiteiten op het eiland georganiseerd voor buurtbewoners en kinderen.
7. 50% van de kinderen van de scholen komen nu niet in de huidige natuurgebieden; het doel is tenminste ditzelfde percentage nu kennis te laten maken vanuit deze stapsteen met de natuur
8. 7.250 kinderen per jaar ervaren de groene speelmogelijkheden.

alphen

De betrokken partners van Groen doet goed Alphen aan den Rijn zijn: Provincie Zuid-Holland, Gemeente Alphen aan den Rijn,  NME Avifauna, Serasoft BV, IVN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, scouting Alphen, Natuurlijk Meer! (Boerderij de Vooruitgang), Proeftuin van Holland, Jeu de Boer, Lena’s Hoeve, Camping Polderflora, Agrarische Natuurvereniging De Hollandse Venen, Jongeren op gezond gewicht (JOGG), Ecopark, Hoogheemraadschap van Rijnland

   provincie_Zuid-Holland  alphen serasoftIVN_logo_beeldmerk    natuurmonumenten  Staatsbosbeheer_     natuurlijk meerproeftui  camping hollandsevenen JOGG Logo    thMPPVU5MD